Privacyverklaring Facilicom Services Group BV

In het klantportaal van Facilicom Services Group worden persoonlijke en bedrijfsgegevens vastgelegd. Facilicom Services Group acht een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Facilicom Service Group is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2015.

Registreren

Om gebruik te kunnen maken van het klantportaal bent u als gebruiker geregistreerd. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Binnen het klantportaal heeft u de mogelijkheid om deze gegevens in te zien en waar nodig aan te passen.

Wij zullen deze persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te registreren op onze klantportaal, worden de volgende gegevens bewaard:
- Initialen
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. We doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

In het klantportaal heeft u direct inzage in uw persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen kunt u zelf doorvoeren. Voor het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.